Witamy w raju

SZKOLENIE

SZKOLENIE

Podczas festiwalu oferowany jest szeroki zakres warsztatów tematycznych. Są one prowadzone przez prelegentów, którzy dzielą się swoim doświadczeniem i wiedzą jako chrześcijanie zaangażowani w świat pracy, integralną ekologię, kwestie społeczne, sztukę, sport itp. Przyjdź i dowiedz się, jak stać się wyposażonym, misyjnym chrześcijaninem, zdolnym do stawienia czoła wyzwaniom dzisiejszego świata!

MODLITWA

MODLITWA

Aby umieścić Boga w centrum swojego lata, przyjdź i przeżyj tydzień przerywany nabożeństwami modlitewnymi, mszami (i nabożeństwami), adoracją i wieczorami uwielbienia. Festiwal ma charakter ekumeniczny, więc każdy może posmakować Kościoła powszechnego, dzieląc się z innymi młodymi chrześcijanami wszystkich wyznań. Jest to czas inspiracji i napełnienia ogniem Ducha Świętego, aby po powrocie przekazać go światu!

BRATERSTWO

BRATERSTWO

Przyjdź i poczuj smak braterstwa w Chrystusie na festiwalu! Spotkaj się, wymień i podziel się z młodymi ludźmi z całego świata radością bycia chrześcijanami!

À LA CARTE

À LA CARTE

Ponieważ festiwal jest również czasem wakacji dla wielu osób: w ciągu dnia oferowany jest wybór zajęć: sporty à la carte, sporty wodne, niezwykłe wieczory, aby jak najlepiej wykorzystać lato w niebiańskiej scenerii!

Lato w opactwie

Festiwal Welcome to Paradise odbywa się co roku w opactwie Hautecombe w Sabaudii, niedaleko miast Chambéry i Aix-les-Bains. To rajskie miejsce przyjmuje tysiące młodych chrześcijan w wieku od 18 do 30 lat, którzy szukają szkolenia, rekolekcji duchowych lub rozeznania.

To wielokulturowe, wielowyznaniowe miejsce duchowych spotkań zamieszkiwane jest przez modlących się ludzi od 900 lat… Mały raj na ziemi, gdzie można się pomodlić, naładować baterie, odkryć na nowo bliskość z Panem… i doświadczyć cuda!

„Lato 2023 było moim pierwszym festiwalem Witamy w Raju i moją radością było obserwowanie bezinteresownej miłości, jaką ludzie mogli okazywać sobie nawzajem, gdy się nie znali. Radość z widoku szczęśliwych ludzi, to wszystko!”

YACINE

„Jedną z radości, których doświadczyłam, było poznanie nowych ludzi, a wieczory były pełne emocji. Podczas festiwalu dostałem prawdziwy policzek… Nigdy nie będę mógł obejść się bez Boga!”

SIMON

“Łaską jest fakt, że możemy modlić się za siebie nawzajem podczas wieczoru Ducha Świętego! Karmiły mnie nauki i doświadczyłam przemiany w sposobie przeżywania służby, w codziennej modlitwie, a także w czytaniu Biblii."

CAMILLE

„Dla mnie jest to wielka radość, że mogę odczuć łaskę wstawiennictwa za moich braci i siostry, aby żyć modlitwą także poprzez i za innych!” Ujrzałem Ducha zstępującego z nieba niczym gołębica. Widziałem i świadczę, on jest Wybrańcem Bożym”

ZOÉ

„Owocem, który otrzymałem podczas Welcome to Paradise, jest dla mnie spokój wewnętrzny, łaska zaufania Bogu. Od tego doświadczenia widzę przemianę i radykalizm w sposobie przeżywania wiary, wybierając Jezusa i Słowo Boże jako skała mojego życia!”

VITALINE

Previous slide
Next slide

KONTAKT

REJESTRACJA

© Welcome To Paradise 2024

L’expérience Welcome to Paradise

Formation

Un large choix de workshops thématiques est proposé pendant le festival. Ils sont donnés par des intervenants qui viennent partager leur expériences et connaissances de chrétiens engagés dans le monde du travail, l’écologie intégrale, le social, l’art, le sport etc…

Viens te former pour être un chrétien équipé, missionnaire, capable de faire face aux enjeux du monde actuel !

Prière

Pour mettre Dieu au coeur de ton été, viens vivre une semaine rythmée par les offices de prières, messes (et cultes), adoration, soirées de louange.

Le festival est oecuménique pour permettre à chacun de goûter à l’Eglise universelle en partageant avec d’autres jeunes chrétiens de toutes confessions.

Un temps pour être inspiré, rempli du feu de l’Esprit Saint pour le transmettre au monde à ton retour !

Fraternité

Viens goûter à la fraternité dans le Christ au festival !

Rencontre, échange, partage avec des jeunes du monde entier la joie d’être chrétiens ensemble !

À la carte

Parce que le festival, c’est aussi un temps de vacances pour beaucoup : des activités aux choix sont proposées dans la journée : sports à la carte, activités nautiques, soirées extra-ordinaires pour profiter pleinement de l’été dans un cadre paradisiaque !

Un été à l’Abbaye

Le festival Welcome to Paradise a lieu chaque année à l’Abbaye d’Hautecombe en Savoie, proche des villes de Chambéry et Aix-les-Bains. Ce lieu paradisiaque accueille des milliers de jeunes chrétiens entre 18 et 30 ans, qui souhaitent se former, vivre un temps de retraite spirituelle, discerner.

Ce haut lieu de rencontre spirituel, multiculturel et confessionnel est habité par des priants depuis 900 ans… Un petit paradis sur terre, pour prier, se ressourcer, retrouver la proximité avec le Seigneur…. et vivre des miracles !

"Cet été 2023, c’était mon premier festival Welcome To Paradise et ma joie a été de voir l’amour GRATUIT que les gens pouvaient se témoigner les uns aux autres alors qu’ils ne se connaissaient pas. La joie de voir des gens heureux tout simplement !"

YACINE

"Quelle grâce de pouvoir prier les uns pour les autres lors de la soirée Esprit Saint ! J’ai été nourrie par les enseignements et j’ai vécu une transformation dans ma façon de vivre le service, dans ma prière quotidienne, ainsi que dans ma lecture de la Bible."

CAMILLE

"Le fruit reçu pendant Welcome to Paradise pour moi, c’est la paix intérieure, la grâce de la confiance à Dieu. Depuis cette expérience, j’ai vécu une transformation et une radicalité dans ma façon de vivre ma foi, de choisir Jésus et la Parole de Dieu comme le roc de ma vie !"

VITALINE

"Pour moi, grande joie de ressentir une grâce d'intercession pour mes frères et sœurs, de vivre la prière aussi par et pour les autres ! "J'ai vu l'Esprit descendre comme une colombe venant du ciel, j'ai vu et je témoigne, il est l'Elu de Dieu""

ZOÉ

"Une joie vécue, c’est la rencontre de l’autre & les soirées très fortes en émotions. Pendant le festival, j’ai reçu une vraie claque... Je ne pourrai jamais me passer de Dieu !"

SIMON

Previous slide
Next slide

CONTACT US

REGISTER

© Welcome To Paradise 2024