KIM JESTEŚMY?

KIM JESTEŚMY?

MISJA MŁODYCH

9R8A2009

Misja Młodych jest propozycją Wspólnoty Chemin Neuf dla młodych od 18 do 30 lat. Obecni w
kilku miastach w Polsce, organizujemy wydarzenia w ciągu roku: weekendy, rekolekcje,
wieczory uwielbienia itp. Towarzyszymy młodym ludziom na ich drodze, aby rozwijać ich
osobistą relację z Chrystusem.

NEXT STEP

2021.08.02-NextStep_web-32

W każdej domenie twojego życia jesteś wezwany do przekraczania siebie: w naucę, w rodzinie,
z przyjaciółmi, w zaangażowaniach, jesteś zawsze wezwany do „więcej”. Każdy z nas jest na
innym etapie swojego życia i każdy kroczy w swoim rytmie.

9R8A2009

LA MISSION JEUNES

La Mission Jeunes est la proposition de la Communauté du Chemin Neuf pour les jeunes de 18 à 30 ans. Présente dans plusieurs villes, elle anime des événements pendant l’année : week-ends, retraites, temps de formation, soirées de louange… Elle accompagne les jeunes sur plusieurs années pour leur permettre de grandir dans leur relation personnelle au Christ.

UN NEXT STEP

Dans tous les domaines de ta vie, tu es appelé à te dépasser : dans tes études, dans ta famille, avec tes amis et dans tes engagements, tu es toujours appelé à un « davantage ». On est tous à une étape différente de notre vie et on avance chacun à notre rythme.
2021.08.02-NextStep_web-32
2021.08.07-NextStep_web-9

MISJA MŁODYCH

Misja Młodych jest propozycją Wspólnoty Chemin Neuf dla młodych od 18 do 30 lat. Obecni w
kilku miastach w Polsce, organizujemy wydarzenia w ciągu roku: weekendy, rekolekcje,
wieczory uwielbienia itp. Towarzyszymy młodym ludziom na ich drodze, aby rozwijać ich
osobistą relację z Chrystusem.

NEXT STEP

W każdej domenie twojego życia jesteś wezwany do przekraczania siebie: w naucę, w rodzinie,
z przyjaciółmi, w zaangażowaniach, jesteś zawsze wezwany do „więcej”. Każdy z nas jest na
innym etapie swojego życia i każdy kroczy w swoim rytmie.

2021.08.02-NextStep_web-32

NASZA WIZJA

P1390570

Wierzymy, że każdy krok, aby spotkać Boga się liczy. Jego miłość może zmienić nasze życia i
świat. Next Step to przekonanie, lifestyle i kultura. To wyposażenie młodych „dzisiaj”, tak aby zmienić jutro.

WSPÓLNOTA CHEMIN NEUF

3N4A0853

Powstała z grupy modlitewnej w 1973 w Lyonie (Francja), Wspólnota Chemin Neuf jest
wspólnotą katolicką o powołaniu ekumenicznym. Liczy dzisiaj prawie 2000 członków w około
trzydziestu państwach. Małżeństwa, rodziny, celibatariusze konsekrowani mężczyźni i kobiety
zdecydowali się na przygodę życia wspólnotowego, naśladując Chrystusa ubogiego i
pokornego, aby oddać się na służbę Kościołowi i światu.

P1390570

NOTRE VISION

Nous croyons que chaque pas compte pour rencontrer Dieu. Son amour peut changer nos vies et le monde. Next Step, c’est une conviction, un lifestyle et une culture. C’est équiper les jeunes d’aujourd’hui de façon à faire la différence demain.

LA COMMUNAUTÉ DU CHEMIN NEUF

Née d’un groupe de prière en 1973 à Lyon (France), la Communauté du Chemin Neuf est une communauté catholique à vocation oecuménique. Elle compte aujourd’hui près de 2000 membres dans une trentaine de pays. Couples, familles, célibataires consacrés hommes et femmes ont choisi l’aventure de la vie communautaire à la suite du Christ pauvre et humble, pour se mettre au service de l’Église et du monde.

3N4A0853
2021.08.06-NextStep_web-12

NASZA WIZJA

Wierzymy, że każdy krok, aby spotkać Boga się liczy. Jego miłość może zmienić nasze życia i
świat. Next Step to przekonanie, lifestyle i kultura. To wyposażenie młodych „dzisiaj”, tak aby
zmienić jutro.

WSPÓLNOTA CHEMIN NEUF

Powstała z grupy modlitewnej w 1973 w Lyonie (Francja), Wspólnota Chemin Neuf jest
wspólnotą katolicką o powołaniu ekumenicznym. Liczy dzisiaj prawie 2000 członków w około
trzydziestu państwach. Małżeństwa, rodziny, celibatariusze konsekrowani mężczyźni i kobiety
zdecydowali się na przygodę życia wspólnotowego, naśladując Chrystusa ubogiego i
pokornego, aby oddać się na służbę Kościołowi i światu.

2021.08.03-NextStep_web-32

NASZE WARTOŚCI

Bóg stworzył wszystko z miłości. W ten sam sposób wszystko, co robimy, chcemy robić z
miłości, w Jezusie.

Nie mamy większej radości niż wspólne dzielenie się tym co mamy. „Miłujcie się wzajemnie” jest
naszą definicją Kościoła, którą wciąż trzeba budować.

Śpiewać, dziękować, uwielbiać i stawiać Boga w centrum, to jest podstawa, aby przeżyć każdy
dzień jako syn i córka Boga.

Duch Święty jest na miarę problemów naszych czasów. Dlaczego mamy opierać się tylko na
naszej ludzkiej silę, jeśli możemy działać z Bożą siłą?

Chcemy pomóc każdemu przeżywać wiarę jako osobistą, żywą i codzienną relację z Bogiem.

Miłość Boża jest skarbem, który powiększa się, gdy się nim dzielimy. Wkładamy całą naszą
kreatywność, aby dzielić się tym skarbem.

Tak jak Jezus objawił swój autorytet służąc innym, chcemy przeżyć nasze życie chrześcijańskie
jako dar, zwyczajny i niezwyczajny.

Nie chcemy robić ani zbyt dużo, ani zbyt mało. Zdrowe życie z Bogiem jest dla nas życiem w
ciągłym wzroście i ruchu.

NOS VALEURS

Dieu a tout créé par amour. De même, tout ce que nous faisons nous voulons le faire par amour, en Jésus.

Nous n’avons pas de plus grande joie que de partager les choses ensemble. « Aimez-vous les uns les autres » est notre définition de l’Église, toujours à bâtir.

Chanter, remercier, rendre grâce et mettre Dieu au centre, c’est la base pour vivre chaque journée comme fils et fille de Dieu

L’Esprit Saint est à la mesure des problèmes de notre temps. Pourquoi faire seulement avec nos forces humaines quand on peut agir avec la force de Dieu ?

Nous voulons aider chacun à vivre sa foi comme une relation personnelle, vivante et quotidienne avec Dieu.

L’amour de Dieu est un trésor qui grandit quand on le partage. Nous mettons toute notre créativité à partager ce trésor.

De même que Jésus a manifesté son autorité dans le service nous voulons vivre une vie chrétienne dans le don, ordinaire et extraordinaire.

Nous ne voulons ni en faire trop, ni en faire moins. Une vie saine avec Dieu est pour nous une vie en croissance et en mouvement.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI  

PRE-REGISTER

© Welcome To Paradise 2024

CONTACT US

PRE-REGISTER

© Welcome To Paradise 2024